කඹ ඇමිණීම

 • Rope Attachment Meets All Kinds Of Elevator Wire Ropes

  කඹ ඇමිණුම් සියලුම ආකාරයේ විදුලි සෝපාන වයර් රැහැන් සපුරාලයි

  1. සියළුම ලණු ඇමිණුම් සම්මත DIN15315 සහ DIN43148 ට අනුකූල වේ.

  2. කාමර නැති සෝපානයේ භාවිතා කරන ස්වයං-අගුළු (කුge්--බ්ලොක් වර්ගය), ඊයම් වත් කළ වර්ග සහ කඹ සවි කිරීම් ලෙස අපේ කඹ ඇමිණුම් වර්ග කිහිපයක් තිබේ.

  3. වාත්තු සහ ව්‍යාජ ඒවා ලෙස ලණු ඇමිණුම් කොටස් සෑදිය හැකිය.

  4. ජාතික සෝපාන පරීක්‍ෂණ හා පරීක්‍ෂණ මධ්‍යස්ථානය පරීක්‍ෂා කිරීම සමත් වූ අතර බොහෝ විදේශීය සෝපාන සමාගම් විසින් ද අයදුම් කරන ලදී.