රේල් වරහන

  • Diversified Elevator Guide Rail Brackets

    විවිධාකාර සෝපාන මාර්ගෝපදේශ රේල් වරහන්

    සෝපාන මාර්ගෝපදේශ රේල් රාමුව මාර්ගෝපදේශක රේල් පීල්ලට ආධාරක සහ සවි කිරීම් සඳහා ආධාරකයක් ලෙස භාවිතා කරන අතර, එය තාප්පයේ හෝ කදම්භයේ සවි කර ඇත. එය මාර්ගෝපදේශක රේල්යේ අවකාශීය පිහිටීම සවි කරන අතර මාර්ගෝපදේශක රේල් පීල්ලෙන් විවිධ ක්‍රියා දරා සිටී. එක් එක් මාර්ගෝපදේශන දුම්රිය සඳහා අවම වශයෙන් මාර්ගෝපදේශක වරහන් දෙකක් වත් ආධාර කිරීම අවශ්‍ය වේ. සමහර විදුලි සෝපාන ඉහළ තට්ටුවේ උසට සීමා වී ඇති හෙයින් මාර්ගෝපදේශක රේල් පාරේ දිග මිලිමීටර් 800 ට අඩු නම් අවශ්‍ය වන්නේ එක් මාර්ගෝපදේශක රේල් වරහනක් පමණි.