ව්යාපෘතිය

1

ඉන්දුනීසියාවේ තියෝ එලියෙටර්

2

උගන්ඩාවේ තියෝ එලියෙටර්

3

උස්බෙකිස්ථානයේ තියෝ එලියෙටර්

4

සැම්බියාවේ තියෝ එලියෙටර්

5

ජෝර්දානයේ තියෝ එලියෙටර්

6

කොලොම්බියාවේ තියෝ එලියෙටර්

7

කෙන්යාවේ තියෝ එලියෙටර්

8

පකිස්ථානයේ තියෝ එලියෙටර්

9

ඕමාන් හි තියෝ එලියෙටර්

10

වියට්නාමයේ තියෝ එලියෙටර්

11

සෞදි අරාබියේ තියෝ එලියෙටර්

1210

නයිජීරියාවේ තියෝ එලියෙටර්

13

ඩුබායි හි තියෝ එලියෙටර්

14

ඕමාන් හි තියෝ එලියෙටර්

15

කසකස්තානයේ තියෝ එලියෙටර්

16

බෙංගාලයේ තියෝ එලියෙටර්