යන්ත්‍ර කාමර මගී සෝපානය

  • Passenger Traction Elevator Of Machine Room

    යන්ත්‍ර කාමරයේ මගීන් ඇද ගැනීමේ සෝපානය

    ටියැන්හොන්ගි විදුලි සෝපානය ස්ථිර චුම්බක සමමුහුර්ත ගියර් රහිත ට්‍රැෂන් යන්ත්‍රයක්, උසස් සංඛ්‍යාත පරිවර්‍තන දොරටු යන්ත්‍ර පද්ධතියක්, ඒකාබද්ධ පාලන තාක්‍ෂණය, සැහැල්ලු තිර දොර ආරක්‍ෂක පද්ධතිය, ස්වයංක්‍රීය කාර් ආලෝකකරණය, සංවේදී ප්‍රේරණය සහ වැඩි බලශක්ති ඉතිරියක් භාවිතා කරයි;