යන්ත්‍ර කාමර අඩු මගී සෝපානය

  • Passenger Traction Elevator Of Machine Roomless

    යන්ත්‍ර කාමර රහිත මගී සෝපානය

    ටියැන්හොන්ගි යන්ත්‍ර කාමරයෙන් අඩු මගී විදුලි සෝපානයක් මයික්‍රොකොම්පියුටර් පාලක පද්ධතියේ සහ ඉන්වර්ටර් පද්ධතියේ ඒකාබද්ධ ඉහළ ඒකාබද්ධ මොඩියුල තාක්‍ෂණය භාවිතා කරන අතර එමඟින් ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ වේගය සහ පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය පුළුල් ලෙස වැඩි දියුණු කරයි.