එස්කලේටර්

  • Indoor And Outdoor Escalators

    ගෘහස්ථ හා එළිමහන් එස්කලේටර්

    එස්කැලේටරය දෙපස ඉණිමඟ පාරකින් සහ අත් පටි වලින් සමන්විත වේ. එහි ප්‍රධාන අංග අතර පියවර, ඇදගෙන යන දම්වැල් සහ ස්ප්‍රොකට්, මාර්ගෝපදේශ දුම්රිය පද්ධති, ප්‍රධාන සම්ප්‍රේෂණ පද්ධති (මෝටර, වේගය අඩු කිරීමේ උපාංග, තිරිංග සහ අතරමැදි සම්ප්‍රේෂණ සම්බන්ධතා ඇතුළුව), ඩ්‍රයිව් ස්පින්ඩල් සහ පඩි සහිත මාර්ග ඇතුළත් වේ.