පරාවර්තක කොපුව

 • Deflector Sheave In Elevator

  සෝපානයේ පරාවර්තක කොපුව

  1. කාරය සහ කවුන්ටරය අතර දුර වැඩි කර කම්බි කඹයේ චලනය වන දිශාව වෙනස් කරන්න.

  2. සෝපාන මාර්ගෝපදේශක රෝදයට පුල්ලි ව්‍යුහයක් ඇති අතර එහි කාර්යභාරය වන්නේ පුලි බ්ලොක් එකේ උත්සාහය ඉතිරි කර ගැනීමයි.

  3. එම්සී නයිලෝන් පරාවර්තක කොපුව සහ වාත්තු යකඩ පරාවර්තක කොපුව ලබා දෙන්න.

  4. ඔබට අවශ්‍ය දේ අපි ලබා දෙන්නෙමු, විශ්වාස කිරීම සතුටක්! මම කවදාවත් ඔබේ විශ්වාසය නැති කරන්නේ නැහැ!