කවුන්ටර්වේට් බ්ලොක්

  • Elevator Counterweight With Various Materials

    විවිධ ද්‍රව්‍ය සහිත සෝපාන ප්‍රති -බර

    වැඩි කළ හැකි හෝ අඩු කළ හැකි ප්‍රති -බරෙහි බර සකස් කිරීම සඳහා විදුලි සෝපානයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ රාමුව මැද සෝපානයේ ප්‍රතිවිරෝධය තබා ඇත. සෝපානයේ ප්‍රතිවිරෝධකයේ හැඩය කියුබොයිඩ් ය. කවුන්ටරයෙහි බර ඇති යකඩ කොටස ප්‍රති -බර රාමුව තුළට දැමීමෙන් පසු, ක්‍රියා කිරීමේදී සෝපානය චලනය වීම සහ ශබ්දය ජනනය වීම වැළැක්වීම සඳහා පීඩන තහඩුවකින් එය තදින් තද කළ යුතුය.