බෆරය

  • Energy Consuming Hydraulic Buffer

    බලශක්ති පරිභෝජනය කරන හයිඩ්‍රොලික් බෆරය

    ටීඑස්ජී ටී 7007-2016, ජීබී 7588-2003+එක්ස්ජී -1-2015, ඊඑන් 81-20: 2014 සහ ඊඑන් 81-50: 2014 රෙගුලාසි වලට අනුකූලව විදුලි සෝපානයේ තෙල් පීඩන යන්ත්‍ර මාලාව අනුකූල වේ. එය විදුලි සෝපානයේ පතුවළේ සවි කර ඇති බලශක්ති පරිභෝජනය කරන බෆරයකි. මෝටර් රථය යට සෘජුවම ආරක්‍ෂාව ආරක්‍ෂා කිරීමේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ආරක්‍ෂක උපකරණය සහ වළේ ප්‍රතිවිරුද්ධ බර.